en-tête franela - as tłumaczeń technicznych

 

pozostałe strony :las i ludzie promyk francuskiego ruchu oporu ;

w hołdzie poecie;Pierre Varignon i jego definicja prędkości chwilowej

energia jądrowa

 

Strona jest syntezą wiadomości, które zostały opublikowane przez francuskie środki
masowego przekazu. Jej celem jest wzmocnienie więzi kulturowych pomiędzy oboma krajami.

Ten artykuł napisany jest na podstawie tekstu zawartego na stronach :

http://www.nouveaufeminisme.eu


Stowarzyszenia na rzecz Nowego Europejskiego Feminizmu.

 

Wielka płciowa chmura

1. Rewolucja w ksiażkach

W maju tego roku wyszły we Francji podręczniki z nowym programem do nauczania biologii.
Wywarły one liczne protesty ze strony nauczycieli uczących tego przedmiotu. Pojawily się również petycje adresowane do francuskiego ministra oświaty, by usunął z programu rozdział dotyczący tożsamosci seksualnej.
Protestujący nauczyciele, wspierani przez stowarzyszenia religijne i feministyczne, zarzucają władzom wprowadzenie do nauki o życiu i funkcjonowaniu czlowieka rozdziału, opartego na nowej teorii socjologiczno- filozoficznej, bez jakiejkolwiek społecznej konsultacji.
Oto tekst (ksiażka SVT, edycja Hachette, do nauki biologii na poziomie drugiej klasy licealnej) : „Tożsamosc płciowa jest subiektywnym postrzeganiem swojej płci i swojej orientacji seksualnej... Płec naturalna (biologiczna) opisuje nas jako samców lub samice, lecz nie jest wystarczająca do określenia siebie jako osobnika z cechami męskimi lub żeńskimi...
Orientacja seksualna powinna być w sposób jasny odróżniona od atrybutów biologicznych danej osoby.”
Co razi protestujących, to fakt, że do podręcznika biologii wprowadza sie teorię, nie majacą nic wspólnego z metodologią naukowo- poznawczą nauk o życiu.

2. Trochę o teorii

Niewątpliwie jesteśmy świadkami nowej, antropologicznej wizji naszej postmodernistycznej cywilizacji.
Teoria oparta na „Gender Stadies” (Badania nad rodzajem zenskim/meskim) zapuściła swoje korzenie w ruchach feministach, szczególnie w Ameryce. Następnie przeszła przez fazę twórczą, w postawie „Queer” – jednoczącą wszystkich tych, którzy są przeciwko heteroseksualnej, asymetrycznej strukturze naszego społeczenstwa. Podczas czwartej, światowej konferencji na rzecz kobiet, zorganizowanej w 1995 roku przez ONZ, koncept został wprowadzony do międzynarodowego słownika.
Jedną z prac źródłowych, na której ta teoria jest zakotwiczona, jest dzieło Anny Oakley, „Płec naturalna, rodzaj płciowy i społeczeństwo”.
W teorii Gender, tożsamosc płciową trzeba zbudowac według własnych, wewnętrznych potrzeb, nie opierając się absolutnie na zróżnicowanej biologicznie płci. Wybór orientacji seksualnej jest sprawą indywidualną, powinien byc wolny i pozbawiony presji społecznej.
Człowiek w cywilizacji z rozwiniętą demokracją ma prawo do bycia sobą.

3. Charakter społeczny

Francuski program nauczania biologii zawiera rozdział poświęcony edukacji seksualnej.
W sposób naturalny przygotowuje on młodych ludzi do kontroli nad własną prokreacją i zapobieganiu chorobom, przenoszonym drogami płciowymi.
Ale to nie wszystko, jest on także wyrazem faktu, że kontakty seksualne pełnią rolę więzi socjalnych (regulują napięcia społeczne). Jest równieą niezwykłym, wdrożonym w naszą świadomość poczuciem, że ludzkość panuje nad prokreacją.
Skutki moralne tej interwencji w naszą biologię są zauważalne.
Oto materiał do przemyślenia, skrócona wersja artykułu Hanny Rosin, opracowana w wersji polskiej przez Miladę Jadrysik : http://m.wyborcza.pl/wyborcza/1,105226,8361524.html?as=3 oraz Rownouprawnienie-plci-w-krajach-azjatyckich
Natura, sama w sobie, nie posiada moralności, ale czlowiek tą naturą dziś manipuluje. Przypuśćmy, że ta teoria społeczna wynika z adoptowalności człowieka w jego własnym środowisku. którego częścia jest życie socjalne.
Nie razi mnie fakt, że dowiadujemy się tego z podręcznika biologii.


accueil    słowa z Francji

©Tous les droits d'auteur réservés /wszystkie prawa zastrzezone przez autora.